fbpx

แนะแนวคณะวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 แนะแนวคณะวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    “ธรณีวิทยา” ถือเป็นวิชาทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญอย่างมาก สาขานี้ศึกษาเกี่ยวกับโลก ทั้ง แร่ หิน ดิน และน้ำ รวมทั้งกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ ที่ทำให้เรารู้ถึงประวัติความเป็นมาและสภาวะแวดล้อมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และในประเทศไทยมีการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาธรณีวิทยาอยู่เพียง 5 สถาบัน และหนึ่งในนั้นก็คือ ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดทำการเรียนการสอนมากว่า 50 ปี โดยสาขาธรณีที่นี่จะเรียนเกี่ยวกับหินเป็นหลัก

    – ปี 1 เรียนรวมกันในคณะวิทยาศาสตร์ โดยไม่มีการแยกสาขาวิชา โดยจะเรียนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา แคลคูลัส และธรณีวิทยากายภาพ

    – ปีที่ 2 มีการแยกเรียน ระหว่างเอก ธรณีวิทยา กับ อัญมณี โดยใช้เกรดในการคัดเลือก รายวิชาที่เรียนก็เช่น ธรณีวิทยาประวัติ ธรณีวิทยาประเทศไทย การเขียนภาพทางธรณีวิทยา ผลึกศาสตร์ เคมีธรณี วิทยาหิน แร่ 

    – ปีที่ 3-4 ได้เรียนลึกทางด้าน ธรณีสัณฐานวิทยา ตะกอนวิทยา ธรณีวิทยาภาพถ่าย การลำดับชั้นหิน ทรัพยากรธรณีและธรณีพิบัติภัย ศิลาวิทยาของหินอัคนีและหินแปร เป็นต้น และในชั้นปีสุดท้าย จะได้ทำสัมมนาและการศึกษาอิสระทางธรณีวิทยา รวมถึงเรียนวิชาเอกเลือก เช่นรายวิชาแร่ในอุตสาหกรรม ธรณีวิทยาปิโตรเลียม ธรณีวิทยาเหมืองแร่ ธรณีวิทยาวิศวกรรม ระบบสารสนเทศธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์ ธรณีวิทยาแปรสัณฐาน นอกจากการเรียนการสอนภาคทฤษฏีในห้องเรียนแล้ว สาขาวิชานี้นักศึกษายังมีได้ออกไปฝึกปฏิบัติและออกสำรวจพื้นที่จริงหรือที่เรียกว่า ออกภาคสนาม ในทุกๆ ปิดเทอม ตลอดปี 2 – 4 

Chill Chills

Chill Chills

Related post