fbpx

แนะแนวคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 แนะแนวคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นสถาบันวิชาการชั้นนำของประเทศ ที่มุ่งมั่นผลิตทันตแพทย์ให้กอปรด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการที่มีทั้งคุณธรรม จริยธรรม และมีความใฝ่รู้อยู่เสมอ คณะทันตแพทยศาสตร์แห่งนี้ จักพัฒนาโดยบุกเบิก ค้นคว้า ด้านบริการและการวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และนำมาประยุกต์ใช้กับสังคม ทั้งเป็นแหล่งอ้างอิงสรรพวิทยาการในสาขาทันตแพทยศาสตร์ โดยมีมาตรฐานทางวิชาการทัดเทียมนานาอารยประเทศ

คณะทันตแพทยศาสตร์ประกอบด้วย 16 ภาควิชา ได้แก่

  1. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

  2. ภาควิชาชีวเคมี

  3. ภาควิชาทันตกรรมชุมชน

  4. ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

  5. ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ

  6. ภาควิชาปริทันตวิทยา

  7. ภาควิชารังสีวิทยา

  8. ภาควิชาศัลยศาสตร์

  9. ภาควิชาจุลชีววิทยา

  10. ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน

  11. ภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว

  12. ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

  13. ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา

  14. ภาควิชาเภสัชวิทยา

  15. ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก

  16. ภาควิชาสรีรวิทยา

Chill Chills

Chill Chills

Related post