fbpx

คณะเภสัชศาสตร์ วิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ จุฬาฯ

 คณะเภสัชศาสตร์ วิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ จุฬาฯ

    คณะเภสัชศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย ร่วมพัฒนาการดูแลการใช้ยาของประชาชนและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยาในประเทศให้มีศักยภาพและนวัตกรรม เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาซึ่งสังกัดภาควิชาต่าง ๆ อาทิ ภาควิชาเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม อาหารและเภสัชเคมี เภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ เภสัชวิทยาและสรีรวิทยา ฯลฯ รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ Pharmaceutical Technology และ Social and Administrative Pharmacy ในระดับบัณฑิตศึกษาด้วย

คณะเภสัชศาสตร์ประกอบด้วย 7 ภาควิชา ได้แก่

– วิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม (Pharmaceutics and Industrial Pharmacy)

– เภสัชกรรมปฏิบัติ (Pharmacy Practice)

– อาหารและเภสัชเคมี (Food and Pharmaceutical chemistry)

– เภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany)

– เภสัชวิทยาและสรีรวิทยา (Pharmacology and Physislogy)

– ชีวเคมีและจุลชีววิทยา (Biochemistry and Microbiology)

– เภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร(Social and Administrative Pharmacy)

Chill Chills

Chill Chills

Related post