fbpx

ผลจัดอันดับมหาวิทยาลัยล่าสุดปี 2019 โดยสถาบันการจัดอันดับ Quacquarelli Symonds (QS)

 ผลจัดอันดับมหาวิทยาลัยล่าสุดปี 2019 โดยสถาบันการจัดอันดับ Quacquarelli Symonds (QS)

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ประเทศไทย) ให้เหตุผลว่าจัดเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจให้กับนักเรียนที่จะใช้ในการเลือกสอบเข้าเรียนในสถาบันต่างๆ วันนี้TCASter จึงขอนำเสนอข้อมูลการจัดอันดับมหาลัยให้น้องๆได้นำข้อมูลนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัย

Quacquarelli Symond หรือ QS เป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และยังเป็นองค์กรที่เผยแพร่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกในชื่อ “QS World University Rankings” โดยจะมีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี

การจัดอันดับระดับนานาชาติโดย Quacquarelli Symonds (QS) ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาคเอเชียและระดับโลก แบ่งเป็นโดยภาพรวม และจัดแยกสาขาออกเป็น 5 สาขา (สาขาละ 100 อันดับ) ได้แก่

 • สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและชีวการแพทย์
 • สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
 • สาขาสังคมศาสตร์

และในปี2019 สถาบันการจัดอันดับ Quacquarelli Symonds (QS) แห่งสหราชอาณาจักร ได้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดอันดับล่าสุดออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยเกณฑ์การพิจารณาที่นำมาใช้ในการจัดอันดับประกอบด้วย

 • ชื่อเสียงทางวิชาการ : สำรวจจากอาจารย์ทั่วโลก (40%)
 • ทัศนคติของผู้จ้างงานบัณฑิต : สำรวจจากผู้จ้างงานทั่วโลก (10%)
 • สัดส่วนจำนวนอาจารย์ต่อนักศึกษา : ชี้วัดคุณภาพการสอน (20%)
 • สัดส่วนจำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนอาจารย์ : ชี้วัดคุณภาพการวิจัย (20%)
 • สัดส่วนนักศึกษาต่างชาติ : วัดความเป็นนานาชาติของนักศึกษา (5%)
 • สัดส่วนอาจารย์ต่างชาติ : วัดความเป็นนานาชาติของอาจารย์ (5%)

มหาวิทยาลัยไทยอันดับ 4 อันดับแรก ได้แก่

อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อยู่ในอันดับที่ 271

จุฬาฯ เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทยจากหลายสถาบันจัดอันดับ ครอบคลุมทั้งด้านคุณภาพของมหาวิทยาลัย คุณภาพบัณฑิต คุณภาพด้านการวิจัย ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย คุณภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยในเขตเมือง และคุณภาพแยกตามรายวิชาอีก 27 รายวิชา

อันดับ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ในอันดับที่ 380

จากการจัดอันดับของสำนักจัดอันดับหลายสำนักมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จากกระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2552 และเป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network : AUN)

อันดับ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อยู่ที่ช่วงอันดับ 601-650

เป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่ 2 ของประเทศไทย และในปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีหลักสูตรการเรียนการสอนครอบคลุมทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ นอกจากนี้ยังเป็นสมาชิกของเครือข่าย LAOTSE ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในเอเชียและยุโรปตามกรอบความร่วมมืออาเซม  รวมทั้งเป็นสมาชิกของเครือข่ายสถาบันการศึกษาและวิจัยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMSARN)

อันดับ 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อยู่ในช่วงอันดับ 651-700

โดยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งยังได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ อีกด้วย

อ้างอิงจาก : https://campus.campus-star.com , https://th.wikipedia.org/wiki , https://campus.campus-star.com/variety/73545.html

Chill Chills

Chill Chills

Related post