fbpx

คณะเภสัชศาสตร์ วิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม จุฬาฯ

 คณะเภสัชศาสตร์ วิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม จุฬาฯ

    คณะเภสัชศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย ร่วมพัฒนาการดูแลการใช้ยาของประชาชนและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยาในประเทศให้มีศักยภาพและนวัตกรรม เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาซึ่งสังกัดภาควิชาต่าง ๆ อาทิ ภาควิชาเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม อาหารและเภสัชเคมี เภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ เภสัชวิทยาและสรีรวิทยา ฯลฯ รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ Pharmaceutical Technology และ Social and Administrative Pharmacy ในระดับบัณฑิตศึกษาด้วย

คณะเภสัชศาสตร์ประกอบด้วย 7 ภาควิชา ได้แก่ 

    1. วิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม (Pharmaceutics and Industrial Pharmacy)

    2. เภสัชกรรมปฏิบัติ (Pharmacy Practice)

    3. อาหารและเภสัชเคมี (Food and Pharmaceutical chemistry)

    4. เภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany)

    5. เภสัชวิทยาและสรีรวิทยา (Pharmacology and Physislogy)

    6. ชีวเคมีและจุลชีววิทยา (Biochemistry and Microbiology)

    7. เภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร(Social and Administrative Pharmacy)

Chill Chills

Chill Chills

Related post