fbpx

คณะสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยชุมชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ อนามัยชุมชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    มุ่งผลิตบัณฑิตให้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและศิลปะในการทำงานร่วมกับชุมชน บุคคลากรสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนในการประเมินและติดตามสถานการณ์สถานะด้านสุขภาพของประชากรและปัจจัยกำหนดสุขภาพ ขับเคลื่อนการพัฒนาและการสร้างชุมชนสุขภาพดี ด้วยทักษะการคิด แก้ปัญหาเชิงระบบ สามารถสื่อสาร ระดมทรัพยากรและทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะสหวิชาการและชุมชน มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ เรียนรู้ รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงและรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ทั้งสามารถในการจัดการความรู้อย่างมีหลักฐาน (Evidence-based) เชิงวิชาการและคุณธรรม จริยธรรม จรรยาวิชาชีพ ด้วยความตระหนักรู้และเคารพต่อความสำคัญและความอ่อนไหวทางวัฒนธรรม ความหลากหลายทางความคิดและชาติพันธุ์ ด้วยความมุ่งมั่นในการลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของประชากรอย่างถ้วนหน้า

    ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ศูนย์รังสิต มี 3 วิชาเอก  ได้แก่

    1) วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

    2) วิชาเอกการสร้างเสริมสุขภาพ

    3) วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ลำปาง มี 3 สาขาวิชา

    1) สาขาวิชาอนามัยชุมชน

    2) สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

    3) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Chill Chills

Chill Chills

Related post