fbpx

คณะสาธารณสุขศาสตร์ การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม มธ.

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม มธ.

    การผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุขศาสตร์ให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและทักษะที่หลากหลาย สามารถทำงานร่วมกับชุมชน บุคคลากรสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชนและชุมชนได้ รวมทั้งประเมินและติดตามสถานการณ์สถานะด้านสุขภาพของประชากรและปัจจัยกำหนดสุขภาพ ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพบุคคลและการสร้างชุมชนสุขภาพดี หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและการเสริมพลังอำนาจด้วยทักษะการคิด การแก้ปัญหาเชิงระบบแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการสื่อสารและการชี้แนะสังคม การระดมทรัพยากรและการทำงานร่วมกับชุมชนและสหวิชาชีพ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้บัณฑิตมีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงและสามารถรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ บนความหลากหลายด้านสังคม วัฒนธรรม สามารถจัดการความรู้บนหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งสามารถประกอบการด้านสุขภาพ โดยตั้งมั่นบนหลักวิชาการคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยจัดการเรียนการสอนทั้งศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง คือ

    ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ศูนย์รังสิต มี 3 วิชาเอก  ได้แก่

    1) วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

    2) วิชาเอกการสร้างเสริมสุขภาพ

    3) วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ลำปาง มี 3 สาขาวิชา

    1) สาขาวิชาอนามัยชุมชน

    2) สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

    3) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Chill Chills

Chill Chills

Related post