fbpx

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ มธ

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ มธ

    สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ เป็นสาขาวิชาที่มุ่งให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพัฒนาการของสิ่งทอ และเครื่องแต่งกายของไทย ตะวันออก และตะวันตก เพื่อสืบทอดมรดกศิลปะสิ่งทอของไทย ในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ และเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่สาธารณชน นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์พัฒนาผลงานทางด้านพัสตราภรณ์ ให้เข้ากับยุคสมัยและความต้องการของตลาดในปัจจุบัน มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์และศิลป์ของสิ่งทอ และเครื่องแต่งกาย สามารถออกแบบสิ่งทอสำหรับอุตสาหกรรมระดับต่างๆ มีความรู้ในด้านการบริหาร การตลาด การเสนอผลงาน และเทคโนโลยีที่ทันสมัยจำเป็นในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเสื้อผ้าสำเร็จรูป วิชาเน้นหนักเฉพาะทางสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ 1) เน้นหนักศิลปะการออกแบบสิ่งทอ 2) เน้นหนักศิลปะการออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

Chill Chills

Chill Chills

Related post