fbpx

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี จุฬาฯ

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี จุฬาฯ

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการเรียนการสอนหลักสูตรด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์มากว่า 45 ปี แต่เป็นระดับป.โท และ ป.เอก แม้ทางภาควิชาจะมีความพร้อมในการเรียนการสอนเพื่อจัดหลักสูตรระดับปริญญาตรีด้านนิวเคลียร์ แต่เนื่องมาจากประเทศไทยมีการเปลี่ยนแผนที่จะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และยังไม่มีความพร้อมในด้านนี้ชัดเจนมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้ทางภาควิชาต้องมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้สามารถเปิดสอนหลักสูตรนี้ในระดับปริญญาตรีได้ จึงปรับหลักสูตรเดิมที่เน้นเฉพาะด้านนิวเคลียร์มาเป็นการใช้ประโยชน์ด้านรังสีเป็นหลัก และในปี 2559 จึงเริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี เป็นปีแรก ถือว่าเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทยที่เปิดสอนสาขานี้ในระดับปริญญาตรี โดยมีหลักสูตรการเรียน 4 ปี

Chill Chills

Chill Chills

Related post