fbpx

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้เริ่มเปิดสอนในปี พ.ศ. 2536หลักสูตรระดับปริญญาตรี และในปัจจุบันจากสาขาวิชาเล็กๆได้เปลี่ยนเป็นสาขาวิชาที่มีผู้เข้ามาเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกปี

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นักศึกษาต้องมีจำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต)

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

    1.1 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต

    1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต

    1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ 104 หน่วยกิต

แผนที่ 1: เลือกเรียนแผนฝึกงาน

    2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 29 หน่วยกิต

    2.2 กลุ่มวิชาบังคับ

        2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับพื้นฐาน 15 หน่วยกิต

        2.2.2 กลุ่มวิชาชีพ 42 หน่วยกิต

        2.2.3 กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา 3 หน่วยกิต

    2.3 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ 15 หน่วยกิต

แผนที่ 2: เลือกเรียนแผนสหกิจศึกษา

    2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 29 หน่วยกิต

    2.2 กลุ่มวิชาบังคับ

        2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับพื้นฐาน 15 หน่วยกิต

        2.2.2 กลุ่มวิชาชีพ 42 หน่วยกิต

        2.2.3 กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต

    2.3 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ 12 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

Chill Chills

Chill Chills

Related post