fbpx

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2507 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 สาขาวิชา คือ สาขาฟิสิกส์และสาขาวัสดุศาสตร์ โดยตอนปี 1 จะเรียนรวมกันทั้ง 2 สาขา เมื่อขึ้นปี 2 จึงจะได้แยกเรียนตัวสาขากันค่ะ สาขาวัสดุศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเน้นเรียนวิชาเคมีกับฟิสิกส์เป็นพื้นฐานสำคัญให้นักศึกษา เมื่อเข้ามาในชั้นปี 1 จะได้เรียนภาษาอังกฤษ แคลคูลัส ปฏิบัติการเคมีและฟิสิกส์ ต่อมาในปี 2 – 3 ก็จะเริ่มจะเรียนลึกในเรื่องโครงสร้างผลึก ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ชีววิทยา ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ กระบวนการผลิตวัสดุ รวมทั้งคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดอย่างละเอียด เช่น โลหะ วัสดุผสม สารกึ่งตัวนำ เซรามิก โพลิเมอร์ วัสดุนาโน และในปีที่ 4 ก็จะเรียนเฉพาะเกี่ยวกับคุณสมบัติและการทำผลิตภัณฑ์ประยุกต์จากพอลิเมอร์ โดยในเทอม 2 จะได้เลือกแผนการเรียนระหว่างทำโปรเจคศึกษาอิสระ หรือสหกิจศึกษา

Chill Chills

Chill Chills

Related post