fbpx

คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศิลปะการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศิลปะการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    ใช้เวลาการศึกษา 4 ปี จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต ศึกษาและสร้างสรรค์ศิลปะการถ่ายภาพ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาที่มีความสนใจทางด้านการถ่ายภาพ จุดเด่นของเนื้อหาหลักสูตรคือการเรียนการสอนที่ผสมผสานทั้งทางด้านแนวความคิด ทฤษฎี เทคนิคปฏิบัติและความคิดสร้างสรรค์ โดยคณาจารย์ประจำ ผู้ทรงคุณวุฒิ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการถ่ายภาพ หลักสูตรศิลปะการถ่ายภาพเน้นย้ำถึงความสำคัญในการเรียนรู้ที่ตื่นตัว และการแสดงออกส่วนบุคคล ของนักศึกษา รู้จริง คิดเป็น แก้ไขปัญหาได้ สามารถนำความรู้และความสามารถทางศิลปะการถ่ายภาพ ทั้งในทฤษฎีและปฏิบัติ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถชี้แนะ และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ภาพถ่ายเพื่อจรรโลงใจต่อสังคมและเป็นผู้สื่อสารที่ดีในทางศิลปะภาพถ่าย

Chill Chills

Chill Chills

Related post