fbpx

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาวารสารศาสตร์ มธ.

 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาวารสารศาสตร์ มธ.

   เดิมคณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน เป็นส่วนหนึ่งของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยความก้าวหน้าของศาสตร์หนังสือพิมพ์ ปัจจุบันแบ่งออกเป็น 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์, สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์, สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย, สาขาวิชาโฆษณา, สาขาวิชาประชาสัมพันธ์ และสาขาวิชาบริหารการสื่อสาร

    คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมีอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการครบสมบูรณ์ เช่น สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ A.M. Stereo ความถี่ 981 กิโลเฮิตซ์ กำลังส่ง 10 กิโลวัตต์ ส่งกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 11.00-21.00 น เว้นวันเสาร์และอาทิตย์ นอกจากนี้ยังมีห้องตัดต่อ ห้องบันทึกเทป ห้องออกอากาศ และห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ ห้องถ่ายภาพยนตร์และห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ ห้องปฏิบัติการภาพพิมพ์ รวมทั้งห้องปฏิบัติการหนังสือพิมพ์ โดยออกหนังสือพิมพ์ “มหาวิทยาลัย” ออกเผยแพร่เป็นรายสัปดาห์และจัดทำนิตยสาร “ยูงทอง” ออกเป็นรายภาคการศึกษา ทำให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้และฝึกฝนให้เกิดประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพอย่างสมบูรณ์

Chill Chills

Chill Chills

Related post