fbpx

สัตวแพทย์ในภาครัฐบาล

 สัตวแพทย์ในภาครัฐบาล

แนวทางการประกอบอาชีพของสัตวแพทย์ภาครัฐบาล

1. ทบวงมหาวิทยาลัย
ส่วนใหญ่จะทำหน้าที่สอนนักศึกษาสัตวแพทย์ในสถาบันต่างๆคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครนอกจากนี้สัตวแพทย์อาจทำหน้าที่สอนนักศึกษาในคณะต่างๆที่เปิดรับ

สัตวแพทย์เข้าทำงานได้เช่น การสอนในภาควิชาทางพรีคลินิกในคณะแพทยศาสตร์ สอนทางด้านชีววิทยาในคณะวิทยาศาสตร์ หรือสอนทางด้านสัตวศาสตร์ในคณะเกษตรศาสตร์ เป็นต้น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติจะเป็นงานด้านการเรียนการสอน งานวิจัยด้านการสัตว์โดยเน้นปศุสัตว์และพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์งานด้านบริการรักษาสัตว์และงานอื่นๆ

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานที่รับบัณฑิตสัตวแพทย์เข้ามาทำงานเป็นจำนวนมากโดยกระจายการทำงานไปในกองต่างๆ เช่น กองควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กองควบคุมโรคระบาด กองบำรุงพันธุ์สัตว ์กองผลิตชีวภัณฑ์ กองผสมเทียม (มีศูนย์วิจัยการผสมเทียมในจังหวัดต่าง ๆ) กองวิชาการ (มีศูนย์วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ในภาคเหนือภาคตะวันออกฉียงเหนือและภาคใต้) กองส่งเสริมปศุสัตว์ กองสัตวรักษ์ กองสัตวแพทย์สาธารณสุขและสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ โดยสัตวแพทย์ที่เข้าไปทำงานจะทำงานตามลักษณะงานในแต่ละกอง


3. กระทรวงกลาโหม
สัตวแพทย์ที่เข้ามาทำงานในกระทรวงกลาโหมสามารถเลือกเข้าทำงานที่ต่าง ๆ ได้คือ

  1. กรมการสัตว์ทหารบก ทำงานในกองการสัตว์และเกษตรกรรม โรงเรียนทหารการสัตว์โรงพยาบาลสัตว์ทหารบก ศูนย์การสุนัขทหาร กองร้อยสุนัขทหาร และกองพันสัตว์ต่าง เป็นต้น
  2. กรป.กลาง
  3. กรมแพทย์ทหารบก
  4. ทหารอากาศ ดูแลสุนัขรักษาความปลอดภัยของสนามบิน
  5. กรมตำรวจ สัตวแพทย์สามารถเข้ารับราชการตำรวจได้ในหน่วยงานของ กองบัญชาการตำรวจนครบาล 2 หน่วยงาน คือ กองกำกับการสุนัขตำรวจ และกองกำกับการตำรวจม้า

4. กระทรวงสาธารณสุข
สัตวแพทย์สามารถรับราชการตามตำแหน่งที่เปิดรับในหน่วยงานต่างๆสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

  1. สำนักงานปลัดกระทรวงโดยทำงานในกองระบาดวิทยาและกองสาธารณสุขภูมิภาค
  2. กรมควบคุมโรคติดต่อ สัตวแพทย์เป็นผู้ดูแลและให้คำปรึกษาในระดับจังหวัด
  3. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  4. กรมอนามัย

5. กระทรวงมหาดไทย
สัตวแพทย์เข้ารับราชการในกองสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครและเทศบาลราชการส่วนจังหวัดและท้องถิ่น กรมการปกครองในตำแหน่งสัตวแพทย์ประจำเทศบาล


6. กระทรวงศึกษาธิการ
สัตวแพทย์สามารถเข้ารับราชการในหน่วยงานต่างๆคือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มีวิทยาเขตต่าง ๆ คือ กาฬสินธุ์ จันทบุรี นครศรีธรรมราช น่าน ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก ลำปาง และสุรินทร์ คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช คณะเกษตรศาสตร์ บางพระ ชลบุรี คณะประมง และสถาบันวิจัยและฝึกอบรม สกลนคร นอกจากนี้ยังสามารถรับราชการในกรมอาชีวศึกษา กรมฝึกหัดครู และสถาบันราชภัฏต่าง ๆ ได้อีกด้วย


ที่มา:
แนวทางการประกอบอาชีพของสัตวแพทย์
(http://vet.kku.ac.th/twork.htm)

Chill Chills

Chill Chills

Related post