fbpx

ความจริง 1 ปี TCAS กับ ‘‘รอบ Portfolio’’

 ความจริง 1 ปี TCAS กับ ‘‘รอบ Portfolio’’

สำหรับระบบ TCAS  (Thai University Center Admission System) ปี 2561 ที่ผ่านมา เป็นการเริ่มใช้ระบบ TCAS เป็นครั้งแรก โดยแบ่งเป็น การเปิดรับสมัคร 5 รอบด้วยกันมีอะไรบ้าง

1. คัดเลือกโดยการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

2. สมัครโควตาแบบมีสอบข้อเขียน สำหรับนักเรียนในพื้นที่

3. การรับตรงร่วมกัน

4. การรับ Admission

5. การรับตรงแบบอิสระ

1. คัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ,  ผลงานและผ่านการสอบสัมภาษณ์

2. ไม่ใช้ผลคะแนนจากสนามสอบกลาง แต่อาจใช้ผลคะแนนจากสนามสอบอื่น

3. คณะ / สถาบันส่วนใหญ่พิจารณา  GPAX , GPA เป็นคุณสมบัติเบื้องต้น

4. อาจมีการทดสอบความสามารถพิเศษ ความถนัดหรือทักษะอื่นๆเพิ่มเติม

5. ผลงานในระดับเขต / จังหวัด / ภาคขึ้นไป มีโอกาสผ่านการคัดเลือกสูง

ตัวอย่างประเภทผลงาน ในรอบ Portfolio

ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมใน คณะ / สถาบันที่สนใจ

Chill Chills

Chill Chills

Related post